Home Page | Prices | Contact Us | Environment Policy | Privacy Policy | Website Map

Cymraeg (Welsh) Bilingual Signs.

Welsh and the Law

Welsh signs graphic

The Welsh Language Act 1967 guaranteed the right to use Welsh in court, and also provided for its use in public administration. But by far the most significant legislation to date in respect of the language is the Welsh Language Act 1993.

This Act, which puts Welsh and English on an equal basis in public life in Wales, represents a milestone in the modern history of the language.

WHY USE BILINGUAL SIGNAGE?

The Act places a duty on the public sector to treat Welsh and English on an equal basis, when providing services to the public in Wales.

Y Gymraeg a'r Gyfraith

Fe sefydlodd Deddf yr Iaith Gymraeg 1967 yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg yn y llysoedd, a hefyd sicrhawyd cyfle i'w defnyddio mewn gweinyddiaeth gyhoeddus. Ond y Ddeddf fwyaf arwyddocaol hyd yn hyn o safbwynt ymdrin'r iaith yw Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Mae'r Ddeddf hon, sy'n rhoi'r Gymraeg a'r Saesneg ar sail cyfartal mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru, yn garreg filltir yn hanes yr iaith yn y cyfnod modern. Mewn termau syml mae'r Ddeddf yn nodi tri pheth: mae'n gosod dyletswydd ar y sector cyhoeddus i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal, wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru mae'n rhoi hawl llwyr i siaradwyr Cymraeg i defnyddio'r iaith yn y llys mae'n sefydlu Bwrdd yr Iaith Gymraeg i arolygu gwireddiad yr addewidion hyn ac i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith Gymraeg Mae'n bwysig nodi fod grym Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn deillio o'r Ddeddf Seneddol hon. Mae ganddo swyddogaethau sydd wedi eu diffinio'n gyfreithiol a'i brif ddyletswydd yw gweithredu Deddf yr Iaith Gymreig 1993. Wrth gyflawni ei r statudol, mae'r Bwrdd bob amser yn gweithio yng nghyd-destun yr hyn sydd yn briodol o dan yr amgylchiadau ac yn resymol ymarferol.

 

back button graphic top button graphic

© Think Signs Ltd - A Blind Lemon (web design)